ACA

 

nazwa parametru

PRZCIWCIAŁA ANTYFOSFOLIPIDOWE

stosowane nazwy/skróty

ACA, ACLA, P/c anty-kardiolipinowe

nr procedury badawczej

 

czas oczekiwania na wynik

5-7 dni

materiał do badania

krew żylna ,surowica

uwagi szczególne

 

znaczenie kliniczne

PrzeciwciaÅ‚a antyfosfolipidowe zaburzajÄ… prawidÅ‚owy przebieg procesu krzep­niÄ™cia. Skierowane sÄ… przeciw fosfolipidom pÅ‚ytkowym kompleksu protrombinazy. Najczęściej sÄ… przyczynÄ… wystÄ™powania zakrzepicy żylnej lub tÄ™tniczej i(lub) nawracajÄ…cych poronień.

Obecność przeciwciaÅ‚ antytosfolipidowych należy podejrzewać w razie wydÅ‚użenia w jednym lub kilku badaniach czasów krzepniÄ™cia zależnych od fosfolipidów. SpoÅ›ród nich najczęściej wykonywane jest badanie czasu kaolinowo-kefalinowego (APTT), który w tym przypadku jest wydÅ‚użony o ponad 6 sekund. Po dokonaniu korekcji przez dodanie prawidÅ‚owego osocza, jeÅ›li nastÄ™puje wydÅ‚użenie APTT, spowodowane jest to niedoborem czynnika krzepniÄ™cia. W prze­ciwnym wypadku Å›wiadczy to o obecnoÅ›ci inhibitora krzepniÄ™cia oraz praw­dopodobnie przeciwciaÅ‚ antyfosfolipidowych.Możliwe jest okreÅ›­lenie klasy (IgM ,IgA lub IgG).

Krążący antykoagulant, chociaż wykrywa siÄ™ go przy wystÄ™powaniu zmniejszonej krzepliwoÅ›ci, nigdy nie jest przyczynÄ… zespołów krwotocznych. Przeciwnie, może wywoÅ‚ać zakrzepicÄ™, zwÅ‚aszcza w naczyniach tÄ™tniczych (mózgowych lub siat­kówki), ewentualnie w naczyniach żylnych (kończyny dolne), naczyniach wÅ‚oso­watych (skóra) lub naczyniach w obrÄ™bie Å‚ożyska (poronienia samoistne).

WystÄ™powanie zakrzepicy i(lub) nawracajÄ…cych poronień oraz stwierdzenie obecno­Å›ci przeciwciaÅ‚ antyfosfolipidowych (dwukrotnie w odstÄ™pie 8 tygodni), stanowi podstawÄ™ do rozpoznania zespoÅ‚u antyfosfolipidowego. Zespół antyfosfolipidowy, którego przebieg może być poważny ze wzglÄ™du na nawracajÄ…ce epizody zakrzepicy, wystÄ™puje przede wszystkim w przypadkach kolagenoz, a szczególnie w przebiegu tocznia rumieniowatego ukÅ‚adowego (30%przypadków), jednak może mieć również charakter pierwotny. Konieczne jest dÅ‚ugotrwaÅ‚e leczenie, w zasadzie do końca życia, antagonistami witaminy K.

 

wartości referencyjne

 

metoda

 

HostGrafia