B 12- witamina

 

nazwa parametru

WITAMINA B 12

stosowane nazwy/skróty

B 12

nr procedury badawczej

 

czas oczekiwania na wynik

2 dni

materiał do badania

krew żylna ,surowica

uwagi szczególne

 

znaczenie kliniczne

Obecna w wielu produktach pochodzenia zwierzęcego, ale rzadko występująca w produktach roślinnych witamina B12 (cyjanokobalamina) jest wchłaniana w jelicie krętym, po związaniu z czynnikiem wewnętrznym (IF), wydzielanym przez komórki dna i trzonu żołądka.

We krwi jest transportowana przez dwa białka transportowe: transkobalaminę I i transkobalaminę II. Kompleks witamina B12-transkobalamina II (czyli holo-transkobalamina, której stężenie można oznaczyć w osoczu) tworzy aktywną postać witaminy B12.

Witamina B12 jest gromadzona w wÄ…trobie i stanowi niezbÄ™dny kofaktor od­dziaÅ‚ywania kwasu foliowego na erytropoezÄ™.

Niedobór witaminy B12 powoduje niedokrwistość megaloblastycznÄ… na skutek niewystarczajÄ…cej syntezy DNA i spowolnienia mitoz erytroblastów przy za­chowaniu prawidÅ‚owej syntezy hemoglobiny.

Erytroblasty majÄ… duże rozmiary (megaloblasty) i cechujÄ… siÄ™ asynchroicznym dojrzewaniem jÄ…dra i cytoplazmy. WystÄ™puje hemoliza wewnÄ…trzszpikowa, która jest odpowiedzialna za wystÄ…pienie anemii. Ze wzglÄ™du na to, że hemoliza nie wystÄ™puje obwodowo, nie stwierdza siÄ™ nadmiernej retikulocytozy. Choroba Biermera pojawia siÄ™ po 40. roku życia, częściej u kobiet.Jest zwiÄ…zana z brakiem czynnika wewnÄ™trznego, spowodowanym wytwarzaniem autoprzeciwciaÅ‚ o aktywnoÅ›ci skierowanej przeciwko czynnikowi wewnÄ™trznemu. NiedokrwistoÅ›ci normobarwliwej, makrocytarnej, nieulegajÄ…cej regeneracji towa­rzyszy neurocytopenia i maÅ‚opÅ‚ytkowość. Szpik jest bogatokomórkowy z megaloblastozÄ… i dużymi metamielocytami. Stężenie witaminy B12 jest bardzo obniżona.

Wzrost stężenia witaminy B12 w surowicy występuje często w przewlekłym alkoholizmie, a niemal stale w przewlekłej białaczce szpikowej.

wartości referencyjne

 

metoda

 

HostGrafia